Z.I.N. Av. Michelena C.I. Lofebar, Galpon 01
Valencia, Carabobo
Telf. (58) (0241) 8326686, (58) (0241) 8328701